Quick wins optimalisaties grond en klei

Felix Tjebbes 04-12-2018

Om onnodig gesleep met grond in dijkversterkingsprojecten te voorkomen heeft het programmabureau HWBP het initiatief genomen om te verkennen welke optimalisaties mogelijk zijn in onze werkwijzen rond grond en klei. Een groepje deskundigen vanuit waterbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen heeft uiteindelijk een aantal quick wins vastgesteld die in HWBP-projecten toegepast kunnen worden.

 

Het gaat hierbij om:

  • aanpassing classificatiegrenzen klei
  • bandbreedte toestaan in beoordeling kleimonsters

  • verbetering werkwijze bij verdichting van kleilagen

Toepassing van deze quick wins kan leiden tot aanzienlijke vermindering van de milieubelasting en kosten van grondverzet

Andere geïdentificeerde optimalisatiemogelijkheden worden de komende tijd binnen de POV ‘Dijkversterking gebiedseigen grond’ verder uitgewerkt.

De volledige tekst is hier beschikbaar