Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Alle alliantiepartners hebben zich via individueel beleid en sectorbrede convenanten gecommitteerd aan ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid (oa in het kader van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die door de alliantiepartners in februari 2017 is ondertekend). Het doel is dat in 2023 de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd zijn in de HWBP-projecten en aansluiten op de doelen en eisen van de Omgevingswet. Tevens beoogt dit thema waar nodig invulling te geven op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid rond onder meer het Klimaatakkoord.

Visie en aanpak

Het is primair de verantwoordelijkheid van de beheerders om deze aspecten toe te passen binnen hun waterveiligheidsprojecten. Dit vraag wel om een helder kader voor de voorwaarden ten aanzien van subsidiabiliteit. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn namelijk sec niet subsidiabel, maar kunnen randvoorwaardelijk worden ingezet bij het ontwikkelen en realiseren van versterkingsmaatregelen. Daartoe zullen de alliantiepartners gezamenlijk waar nodig de subsidiekaders (nader) uitwerken.

De vertaling van ambities rond ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid binnen de projecten blijkt in de praktijk niet altijd eenvoudig. Beheerders zijn op zoek naar de juiste instrumenten om zichtbare resultaten te boeken op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarom is het zinvol deze thema’s als gezamenlijke alliantietaak op te pakken en zo binnen de kaders van het programma de realisatie bevorderen, belemmeringen weg te nemen en in te zetten op implementatie van dit thema, zodat de projecten sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd.

Aansluitend op het besluit van de stuurgroep HWBP over duurzaamheid (stuurgroep HWBP, mei 2017) wordt een programmatische aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit opgesteld. De programmadirectie zal hiervoor samen met de beheerders de benodigde instrumenten uitwerken zoals de community duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, monitoring, opleidingen en kennisontwikkeling (vertalen van strategische kennis naar operationeel niveau). In de programmatische aanpak ' Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit' zullen de beleidsdoelen van de alliantiepartners opgenomen en geconcretiseerd worden op een zodanig niveau dat monitoring mogelijk is. Hierbij zal gezocht worden naar monitoring op concrete resultaten (bijv CO2 – reductie).

Close overlay

Download link

0 Files: 
Cookie settings