Programmadoelstelling

Het doel van het HWBP is dat in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze zijn versterkt, zodat deze voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet en daarmee de waterveiligheid van Nederland wordt gewaarborgd. In lijn met de bepalingen in de Waterwet en subsidieregeling voor het HWBP wordt onder sober en doelmatig verstaan:

  • Sober: alleen de kosten van maatregelen waardoor de kering weer aan de veiligheidsnorm gaat voldoen komen voor subsidie vanuit de dijkrekening in aanmerking;
  • Doelmatig: de totale kosten van een primaire waterkering gedurende de gehele (resterende) levensduur worden geminimaliseerd (life cycle benadering).

Scope

Het HBWP omvat de versterkingsmaatregelen van zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat. Binnen de scope van het HWBP vallen de primaire en sturende processen gericht op:

  • Het voorbereiden en realiseren van versterkingsmaatregelen;
  • Het prioriteren en programmeren van versterkingsmaatregelen en het leveren van de benodigde informatie voor het Deltaprogramma en de Rijksbegroting;
  • Het toetsen van subsidieaanvragen en vaststellen van beschikkingen;
  • Het verlenen van voorschotten;
  • Het bewaken van de voortgang van het programma en het rapporteren en verantwoorden daarover aan betrokken partijen;
  • Het afsluiten van projecten en het vaststellen van beschikkingen.

Conform de afspraken uit het bestuursakkoord water valt daarnaast binnen scope van het HWBP het delen van kennis.

Missie

In 2050 voldoen alle primaire keringen aan de geldende normen. Dit gebeurt door versterking van keringen en kunstwerken, waar mogelijk in combinatie met het realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid.

 

Cookie settings